Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zakrzówek, dn. 16.09.2014 r.              

Znak sprawy: 042.3.1.2014                 

               

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. Zamawiający: Gmina Zakrzówek

Adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

tel./fax 81 8215002,

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację operacji pn. „Witacze jako źródło informacji turystycznej o Gminie Zakrzówek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju – objętego PROW 2007-2013

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie oraz montażu 7 szt witaczy dwustronnych o wyokości 3m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związana ofertą rozpoczyna się wraz w upływem terminu składania ofert

III. Warunki płatności

Należność za wykonanie usługi będzie płatna w terminie 7 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

IV. Forma i termin składania ofert

Ofertę na załączonym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy dostarczyć do siedziby zamawiającego :

Urząd Gminy Zakrzówek

ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

(sekretariat pok. nr 7)

w formie papierowej bądź w formie zeskanowanego oryginału na adres mailowy:gmina @zakrzowek.pl

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2014r. do godziny 12:00

Oferty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

V.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena =100%

VI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

VII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach wyboru.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Zakrzówek

                                                                   /-/ mgr inż. Grzegorz Lemiecha

         

Załączniki:

1.      Szczegółowy opis zamówienia

2.      Formularz ofertowy

3.      Wzór umowy


Zakrzówek, dn. 23.09.2014 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont chodnika przy ul. Ogrodowej

Trwają prace związane z modernizacją chodnika przy ulicy Ogrodowej w Zakrzówku. Przedsięwzięcie polega na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej. Prowadzone prace wykonywane są przez pracowników gminnych, natomiast kostka brukowa pochodzi z przebudowy skwerka koło przystanku głównego w Zakrzówku. Przewidywana powierzchnia zmodernizowanego chodnika to ok. 150 m2.

Coraz bliżej herbu

W dniu dzisiejszym odbyła się XLV sesja Rady Gminy Zakrzówek, na której radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Zakrzówek. Podjęcie uchwały poprzedził wykład Pana doktora Henryka Krawca, autora Koncepcji historyczno-heraldycznej herbu, flagi i pieczęci Gminy Zakrzówek. Pierwowzór herbu opracował zespół w składzie: Pan dr Henryk Krawiec – historyk, Pani Halina Świątowska – plastyk, Pan Marcin Dzierzkowski – grafik. Stworzenie ostatecznych wersji graficznych symboli gminy powierzono firmie specjalizującej się w heraldyce i weksylologii. Autorem projektów jest Pan Kamil Wójcikowski. Uchwała zostanie przesłana do Wojewody Lubelskiego, wejdzie w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Gmina Zakrzówek będzie miała herb

18 lipca 2014 roku, po wieloletnich staraniach, Minister Administracji i Cyfryzacji wydał pozytywną opinię o projektach herbu, flag i pieczęci gminy Zakrzówek.

Herbem Gminy Zakrzówek będzie tarcza późnogotycka (hiszpańska), o proporcjach wysokości do szerokości 7:6, w której, w błękitnym polu widnieje postać św. Mikołaja w ceremonialnym stroju biskupim z mitrą na – otoczonej złotą aureolą - głowie i wierzchnią szatą ozdobną w postaci swobodnie spływającego z ramion czerwonego płaszcza (pluviale), spiętego na piersiach ozdobną zapinką (fibulą) oraz z białą albą.

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia

W ostatnich dniach Gmina Zakrzówek przystąpiła do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia”. Zadanie to jest kontynuacją zakończonej już inwestycji dotyczącej budowy stacji wodociągowej w Studziankach, przebudowy stacji wodociągowej w Majdanie-Grabinie oraz sieci wodociągowej łączącej oba te wodociągi.