Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Klub Honorowych Dawców Krwi

    Od kilku lat na terenie naszej gminy cyklicznie prowadzone są akcje krwiodawstwa. Promowane jest też krwiodawstwo wśród młodzieży szkolnej i przy okazji organizowanych imprez gminnych.

    Żebyśmy mogli być bardziej skuteczni założyliśmy 14 lutego 2019r. pierwszy w Zakrzówku Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Świętego Walentego. Obecnie klub liczny kilkunastu członów i ma swoją siedzibę w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku.

    Jesteśmy chętni do działania i zdeterminowani, aby zachęcić jak najwięcej mieszkańców naszej gminy do dzielenia się cennym darem jakim jest krew. Chcemy promować ideę krwiodawstwa i organizować wydarzenia z nią związane.

    Klub można wesprzeć go finansowo wpłatą na konto numer: 79 1160 2202 0000 0002 4987 5844 z dopiskiem Klub Św. Walentego w Zakrzówku lub poprzez przekazanie 1% podatku, wystarczy wypełniając swój PIT wpisać numer KRS 0000225587 cel szczegółowy Klub Św. Walentego w Zakrzówku.

    Zachęcamy także do osobistego oddania krwi oraz do przystąpienia do naszego Klubu.

Telefon kontaktowy: 505 613 387

Facebook: Klub HDK PCK im. Św. Walentego w Zakrzówku  

11
Mar

RODO

 KARTA INFORMACYJNA

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel./fax (81) 821 50 02

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY ZAKRZÓWEK

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zakrzówek reprezentowana przez Wójta Gminy Zakrzówek.

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek,

tel. 81/82-15-002, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHONY DANYCH

Elżbieta Krawiecka, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, pokój nr 5

tel. 81/82-15-934, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Zakrzówek;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie:

a) przepisów prawa, w sytuacji kiedy jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach;

b) wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

c) umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępniania danych osobowych;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres i
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit alub. art. 9 ust lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do realizacji celu.

 INFORMACJA 

O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z transmisją obrad sesji Rady Gminy Zakrzówek

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rejestr wyborców (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).


 

 

 

 

 

 

            

     

Bezpłatne porady prawne finansowane przez Gminny Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielane są w Urządzie Gminy Zakrzówek poprzez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Jurko-Siembida w każdy piątek od godz. 10:00 do godz. 13:00 w pok. nr 8.


Nieodpłatne porady prawne na terenie Powiatu Kraśnickiego udzielane są w dwóch punktach, w Starostwie Powiatowym w Kraśniku Al. Niepodległości 20 oraz w Urządzie Gminy w Kraśniku ul. Kościuszki 24. Szczegółowy harmonogram oraz zasady udzielania porad w załącznikach.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej porady prawnej

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej porady prawnej

Zasady udzielania nieodpłatnej porady prawnej

 

Strona 1 z 7