Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zmień kontrast
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Plan 4 all - historia sukcesu

20 Sie 2014

Gmina Zakrzówek jako pierwsza gmina wiejska w Polsce bierze udział w pilotażu wdrażania regulacji europejskich, wynikających z Dyrektywy INSPIRE, ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, oraz Rozporządzenia GMES (Europejskiego Systemu Obserwacji Ziemi).

Aby spełnić wymogi projektu Plan4all, Gmina czyniła przygotowania przez kilka miesięcy. W kwietniu 2011 r. Wójt gminy Grzegorz Lemiecha wystąpił do koordynatora projektu z wnioskiem o uzyskanie statusu Partnera Afiliowanego Plan4all. Okazało się jednak, że droga do spełnienia wymogów Sieci Najlepszych Praktyk w Dziedzinie Interoperacyjności Planowania Przestrzennego w Europie – nie jest łatwa. Wymogi, jakie stawiają: Dyrektywa INSPIRE, Program GMES oraz proces standaryzacyjny dokumentów planistycznych w Europie, zarówno  jeśli chodzi o ich aspekty technologiczne, organizacyjnie, prawne i finansowe, tworzą skomplikowany schemat ich realizacji.

W Polsce, w której wdrażanie Dyrektywy INSPIRE jest opóźnione w stosunku do INSPIRE Road Map o około rok, istnieje szereg trudności i wyzwań natury prawnej i zwyczajowej, które nie występują w innych krajach Unii Europejskiej. Przykładowo, jak informuje raport DG JRC Komisji Europejskiej z 2009 r. - najbardziej zaawansowane Regiony Unii Europejskiej dysponują już darmowymi geoportalami udostępniającymi nieodpłatnie dane katastralne, środowiskowe i planistyczne swoim obywatelom, podczas kiedy w Polsce taki stan ciągle jeszcze nie istnieje. Dodatkowym ograniczeniem, w przypadku Gminy Zakrzówek, były bardzo skromne środki, które Gmina mogła poświęcić na wdrożenie rozwiązania zgodne z prawem UE i RP. Gmina mimo to podjęła wysiłek   uczestnictwa w pracach Konsorcjum PLAN4ALL i Tematycznej Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. Zagospodarowania Przestrzennego (TWG Land Use).

Dokumenty planistyczne gminy były (przed przystąpieniem do projektu) w postaci papierowej. Sporządzone Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy pochodzi z 2000 r, zostało sporządzone w skali 1: 25 000 i jest rysunkiem formatu ok 50 x 70 cm. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy został sporządzony w 2002 roku w skali 1: 10 000, jest na co dzień używany w postaci papierowej, ma format ok 2 x 2 metry.

Obsługa interesantów w Gminie w zakresie planowania i gospodarowania przestrzennego wymagała  do tej pory, by każdy z inwestorów, mieszkańców, wykonawców inwestycji – udał się fizycznie do siedziby Gminy.

Konieczne stało się więc opracowanie Koncepcji Gminnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – która wskazałaby warunki do spełnienia przez Gminę, by taka infrastruktura była zgodna z wymogami obecnego i projektowanego prawa w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Koncepcja taka powstała wlipcu 2011r.

Dzięki uczestnictwu Gminy Zakrzówek - w spotkaniu Projektu PLAN4ALL z przedstawicielami Grupy Roboczej Komisji Europejskiej – w dniach 21-22lipca 2011r. w Wiedniu, zostały nawiązane robocze kontakty, które umożliwiły dalsze działania Gminy.

W sierpniu 2011r. (by móc spełnić wymogi projektu Plan4all) Gmina opisała swoje dokumenty planistyczne zgodnie z wymogami Profilu Metadanych Planistycznych Plan4all, zarówno jeśli chodzi o studium kierunków i uwarunkowań rozwoju Gminy, jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu spełnia już dzisiaj wymogi publikacji metadanych dokumentów planistycznych zgodnie z wymogami Dyrektywy INSPIRE oraz Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, które muszą zostać spełniona przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej – do dnia 3 grudnia 2013 roku.

Na przełomie sierpnia i września 2011r. doszło do wizyty roboczej przedstawicieli Konsorcjum Plan4all i Komisji Europejskiej w Polsce. W dniu 31sierpnia razem z Panią Izoldą Buzar (Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury), goście odwiedzili Gminę Zakrzówek. W następstwie tej wizyty Wójt Gminy wziął udział w Międzynarodowych Warsztatach, które odbyły się w kolejnych dniach września w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie z udziałem ww. zagranicznych gości.

W dniu 21 września metoda budowania Gminnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Zakrzówka zgodnej z INSPIRE, GMES i PLAN4ALL została przedyskutowana podczas Europejskiej Konferencji w Brukseli w Komitecie Regionów, podczas wspólnego warsztatu projektów PLAN4ALL, HABITATS i HLanData (Harmonizacja Pokrycia i Zagospodarowania Przestrzennego w Europie).

Gmina Zakrzówek uzyskała Status Partnera Afiliowanego projektu Plan4all w dniu 
23 września 2011, o czym Wójta Gminy poinformował Pan Tomas Mildorf, Koordynator Projektu Plan4all, w uznaniu dotychczasowych wysiłków gminy, oraz jej bardzo aktywnej i odważnej postawy.

Obecnie ukończono prace nad budową gminnego geoportalu, stworzonego w ramach gminnej infrastruktury informacji przestrzennej, stanowiącej integralną część powiatowej, regionalnej i krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Po analizie głównych czynników technicznych i finansowych, w tym ponad 2000 stron dokumentacji standaryzacyjnej projektu Plan4all Gmina, korzystając z wiedzy  zawartej w Sieci Najlepszych Praktyk Plan4all, zdecydowała się na rozwiązanie oparte o technologię „cloud computing”. Rozwiązanie takie jest zdecydowanie najbardziej oszczędne i zapewnia platformy zgodne ze standardami INSPIRE i GMES (Normy ISO, standardy OGC – Open Geospatial Consortium, standardy metadanych INSPIRE i Plan4all, standardy usług wyszukania, przeglądania, pobierania, przekształcania).

Budowa lokalnych infrastruktur informacji przestrzennej, zgodnych z INSPIRE, GMES i PLAN4ALL, opartych o technologię „cloud computing” jest z reguły o 50 – 70 % tańsza niż inne rozwiązania wymagające zakupu drogiego sprzętu i licencji na stosowne oprogramowanie.

Zamówienie usługi okresowej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy realizowanej w postaci usługi WMS (Web Mapping Service), zgodnej z INSPIRE, GMES i opisanej metadanymi zgodnie z Profilem Metadanych Plan4all wymaga tylko standardowej przeglądarki internetowe i standardowego komputera. W przypadku Zakrzówka zastosowanie automatycznej i półautomatycznej detekcji zmian w październiku 2011 r. wykazało, że w okresie od 2003 r .do 2009 r. w Gminie Zakrzówek wystąpiły 1222 zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, z czego 421 przypadków dotyczyło zmian powstających na skutek wydanych pozwoleń na budowę. Pozostałe zmiany to głównie zmiany środowiskowe.

Aktualnie trwa analizowanie zmian zauważonych na ortofotomapach powstałych w 2003 i 2009 roku oraz weryfikacja danych poprzez sprawdzanie spójności ich źródeł. Gmina wystąpiła o nieodpłatne przekazanie danych granic działek ewidencji gruntów w standardzie SWDE, celem digitalizacji dokumentów planistycznych gminy i ich opublikowania zgodnie z wymogami INSPIRE, GMES i PLAN4ALL.

1-2 grudnia 2011 r. Prace pilotażu INSPIRE, GMES, PLAN4ALL zostały zaprezentowane przez Gminę Zakrzówek podczas międzynarodowych warsztatów, organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Wójt Gminy Zakrzówek został zaproszony do zaprezentowania tych prac przez Pana Piotra Stycznia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pełny raport z tych prac zostanie przekazany Ministerstwu Infrastruktury, Konsorcjum Plan4all oraz Panu Francois Salge, Przewodniczącemu Tematycznej Grupy Roboczej ds. Zagospodarowania Przestrzennego (TWG Land Use) Komisji Europejskiej – (ang. SDI Unit DG JRC Komisji Europejskiej – Koordynatora Wdrażania Dyrektywy INSPRIE w Unii Europejskiej).


Wykonane prace mają na celu wsparcie przygotowania nowych dokumentów planistycznych Gminy (Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy), do których opracowania gmina zamierza przystąpić natychmiast, po zapoznaniu się przez Wójta, urzędników gminy i uzgodnieniu spójności wewnętrznej wielu towarzyszących dokumentów) i zaprezentowaniu w Komisjach i na Sesji Rady Gminy.

Od momentu uruchomienia gminnego geoportalu zgodnego z wymogami obowiązującego prawa Unii Europejskiej, dane zagospodarowania przestrzennego stały się łatwo dostępne dla każdego mieszkańca i potencjalnego inwestora gminy. Dostęp do nich nie wymaga już jeżdżenia do gminy, a jedynie skorzystania za pomocą przeglądarki www, ze strony geoportalu gminnego. Dla urzędników gminy będzie też dostępna zweryfikowana baza danych pozwoleń na budowę zestawionych z wynikami okresowej  analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Dzięki zastosowaniu know-how Konsorcjum PLAN4ALL oraz nowoczesnej zastosowanej formule „cloud computing” – czyli przetwarzania danych w chmurze internetu, geoportal Zakrzówka  posiada funkcjonalność, porównywalną z innymi rozwiązaniami wdrażanymi w województwie lubelskim, z tą tylko różnicą, że jest od nich kilkakrotnie tańszy.

Reasumując można by powiedzieć, że dzięki wyżej opisanym działaniom, pomimo utrudnień związanych ze skromnym budżetem gminy wiejskiej, Gmina Zakrzówek w ciągu zaledwie pół roku staje się modelowym rozwiązaniem dla wdrażania wymogów Dyrektywy INSPIRE w gminach wiejskich. Morał z tego doświadczenia jest taki : „ JAK SIĘ CHCE, TO WIELE MOŻNA ZDZIAŁAĆ, NAWET PRZY BARDZO OGRANICZONYM BUDŻECIE”. (lub po prostu: Dla chcącego nie ma nic trudnego)