Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  herb BIPePUAP
 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zmień kontrast
Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Rok 2018


Plakat 001

 

Akcja zbiórki surowców wtórnych  

 Konkurs na list dziecka do dorosłych  "Trujące ciepło"

Regulamin uczestnictwa i karta uczestnika

 

KONKURS

Na najciekawsze miejsce do wypoczynku w ogrodzie

Regulamin i karta uczestnika

 

Dzień bez samochodu

  Konkurs plastyczny

"Palisz śmieci - trujesz siebie i dzieci""

Regulamin i karta uczestnika

Plakat Konkurs Plastyczny

Konkurs plastyczny

"Strefa NIEpalenia"

Regulamin i karta uczestnika

 

Konkurs

"Ptasia stołówka"

Regulamin i karta uczestnika

Akcja

"Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę"

 

 

 

 


 Rok 2017


 

 

OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ

Plakat

 

Dzień bez samochodu

Plakat

 

EkoKreacja

 Regulamin i karta uczestnika konkursu

 Plakat

 

Ekologia w wierszu i piosence

Regulamin i karta uczestnika konkursu

Plakat

 

Papier dasz - drzewko masz

 Plakat

 

Ekologicznie, zdrowo i kolorowo - konkurs kulinarny 

Regulamin i karta uczestnika konkursu

 Plakat

 

Warzywne przebieranki ! 

 Plakat

 

 Nie truj powietrza

Regulamin i karta uczestnika konkursu

Plakat 

 

 Posesja czysta i estetyczna

 Regulamin i karta uczestnika konkursu

 Plakat

Plakat 

 


Rok 2016

INICJATYWA "CZYSTRZE POWIETRZE"

 


Rok 2015

Zapraszamy do udziału w konkursach:

2015 - Przyroda i ja - Plakat

 

Informacja o projekcie o projekcie "Przyroda i ja"

Regulamin i karta zgłoszeniowa do międzyszkolnego konkursu wiedzy"

Regulamin i karta zgłoszeniowa projektu "Marchewkowy zawrót głowy"

Regulamin i karta zgłoszeniowa projektu "Najpiękniejszy list do ziemi"

Regulamin i karta zgłoszeniowa projektu "Przyrodnicze obrazy mojej miejscowości"

Regulamin i karta zgłoszeniowa projektu "Torba w kwiatki"

Regulamin i karta zgłoszeniowa projektu "W krzywym zwierciadle"

 


 

Rok 2014

 

Zapraszamy do udziału w konkursach:

Bajkowe rady jak segregować odpady -Plakat. - Regulamin konkursu

Międzyszkolny test wiedzy "Segregacja - zanm to" - druk zgłoszenia - Regulamin testu wiedzy

Drugie życie odpadu - Plakat. - Regulamin konkursu

Na odpady mamy rady - Plakat. - Regulamin konkursu

Nasza ekologiczna Gmina - Plakat. - Regulamin konkursu

Piękna nasza Gmina cała - Plakat. - Regulamin konkursu

Stan po zielonej stronie mocy - Plakat. - Regulamin konkursu

 


 

Rok 2012

"Proste rady na odpady"

 

Początki osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy Zakrzówek sięgają czasów prehistorycznych. Korzystne warunki przyrodnicze dorzecza górnej Bystrzycy przyciągały tu wędrownych łowców już w paleolicie (13 tysięcy lat temu), o czym świadczą odkryte na polach Majdanu Grabiny ślady obozowiska, zaliczane do tzw. kultury świderskiej. W młodszej epoce kamienia - neolicie (4500-1800 lat p.n.e.) - na pograniczu dzisiejszych miejscowości Majdan Grabina i Studzianki istniało zwarte skupisko osadnicze, reprezentujące kulturę lubelsko-wołyńską ceramiki malowanej. 
Po załamaniu się procesów osadniczych w okresie od około 1200 r. p.n.e. do 700 r. n.e. ludność ponownie zaczęła zasiedlać tutejsze ziemie, zawiązując pierwsze wsie – Bystrzycę i Sulów, których istnienie odnotowują trzynastowieczne źródła pisane.
Zakrzówek założony został pierwotnie jako wieś na prawie polskim między rokiem 1284 a 1360, w dobrach ziemskich zakonu cystersów z Koprzywnicy (koło Sandomierza). Nieco później, w bezpośrednim sąsiedztwie, powstały kolejne wsie klasztorne – Rudnik i Rciszyn. W 1424 r. konwent koprzywnicki powierzył sołtysowi Janowi Siemi z Gołębiowa ponowną lokację Zakrzówka na prawie magdeburskim, co zapowiadało dominującą rolę tej miejscowości względem pozostałych przyległych wsi.
Poza kluczem koprzywnickim, w drugiej połowie XV stulecia po raz pierwszy odnotowana została w źródłach wieś Studzianki, która należała do możnowładczej rodziny Tęczyńskich.
Według dokumentów kościelnych, w drugiej połowie XVIII w. na gruntach dawnego Rciszyna istniała również duża wieś Majdan Skotnik. 
W okresie staropolskim główny ośrodek lokalnego życia społecznego i religijnego stanowił kościół parafialny. Początkowo wsie Zakrzówek i Sulów podlegały parafii Kraśnik, natomiast Bystrzyca i Rudnik – parafii Kiełczewice. W XVI wieku opat koprzywnicki, Mikołaj Luboracki, ufundował drewnianą świątynię w Zakrzówku. Już 1592 r. kościół ten miał wydzielony okręg, obejmujący miejscowości Bystrzycę, Rudnik, Sulów i Zakrzówek, jednak nie posiadał jeszcze wtedy statusu parafii i podlegał Kraśnikowi. Pierwsze znane nam informacje o parafii w Zakrzówku pochodzą z 1603 r. 
Wieś Studzianki należała początkowo do parafii Batorz, a od 1738 r. do nowo utworzonej filii parafii batorskiej w Bożej Woli.
Po III rozbiorze Polski ziemie klucza zakrzóweckiego znalazły się pod panowaniem austriackim i posiadały status dóbr skarbowych. W roku 1807 Skarb austriacki zamienił z księciem Adamem Kazimierzem Czartoryskim dobra Zakrzówek oraz Puchaczów, Tarnogórę i Przybysławice na miasto i dobra Siedlce. Siedem lat później (w 1814 r.) posiadłości w Zakrzówku przejął po ojcu książę Adam Jerzy Czartoryski. Jednak nie na długo, bowiem w 1831 r. za udział księcia w powstaniu listopadowym władze carskie skonfiskowały tutejsze dobra i wciągnęły je w Sekwestr Rządowy. 
Rok 1847 r. okazał się tragiczny dla tutejszej wspólnoty parafialnej. Podczas Świąt Bożego Narodzenia spłonął drewniany kościół pochodzący z 1793 r. Na jego miejscu w latach 1851-1853 wzniesiono nową – do dziś istniejącą - świątynię murowaną, nawiązującą do stylu neoklasycystycznego. 
Postanowieniem carskim z dnia 5 lipca 1866 r. ziemie nie objęte uwłaszczeniem - należące do folwarków Zakrzówek, Rudnik i Sulów oraz folwarku Krzczonów (z dóbr Lublin) i część lasów leśnictwa lubelskiego - nazwane Majoratem Zakrzówek, otrzymał rosyjski generał-adiutant Teodor Trepow. Z donacji tej nowo założone Towarzystwo Akcyjne Cukrowni „Zakrzówek” zakupiło 201 mórg i 12 prętów ziemi, na której w roku w 1875 wybudowało pierwszą w guberni lubelskiej wielkoprzemysłową fabrykę cukru. Jednak z powodu zadłużenia i braku surowca w 1887 r. cukrownia upadła. Cztery lata później nabył ją od Banku Państwa kijowski kupiec żydowskiego pochodzenia Markus Sachs. Zakład funkcjonował do roku 1932 (z przerwą w latach 1915-1922). Cukrownia zatrudniała od 240 do 520 robotników.
Nieopodal cukrowni działalność produkcyjną prowadziły także mniejsze zakłady: browar, gorzelnia oraz fabryka mebli giętych.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Zakrzówka i okolic w 1899 r. otworzono w osadzie Gminną Jednoklasową Szkołę Elementarną.
Na przełomie XIX i XX w. ludność gminy Zakrzówek była zróżnicowana pod względem narodowościowym i wyznaniowym. W 1902 r. na posiadłości właściciela cukrowni Markusa Sachsa wzniesiono dom modlitwy dla ludności żydowskiej, natomiast w 1906 r., z myślą o miejscowych kolonistach wyznania prawosławnego wybudowana została cerkiew. Istotną rolę w kształtowaniu się składu społecznego tutejszego środowiska odegrali przedstawiciele obcego kapitału.
W czasach pierwszej wojny światowej przez tereny nad górną Bystrzycą trzykrotnie przetoczył się front rosyjsko-austriacki, pozostawiając po sobie wiele żołnierskich mogił oraz duże zniszczenia materialne.
Dwudziestolecie międzywojenne przyniosło odrodzenie lokalnego życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Rozbudowie uległa sieć szkolnictwa powszechnego w gminie. Po przejęciu w 1922 r. Cukrowni „Zakrzówek” przez Spółkę Akcyjną (której założycielami byli spadkobiercy majątku Markusa Sachsa), wybudowano tu bocznicę kolei normalnotorowej oraz trakcję wąskotorową, łączącą fabrykę z ziemiańskimi plantacjami buraków cukrowych w Józwowie oraz Woli Gałęzowskiej. Upadek cukrowni w 1932 r., spowodowany ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, zaważył na osłabieniu rozwoju gminy w okresie późniejszym.
Podczas II wojny światowej z zakrzóweckiej społeczności zniknęła niemal zupełnie ludność pochodzenia żydowskiego. Mieszkańcy gminy nie pogodzili się z niemiecką okupacją. Brali czynny udział w tajnym nauczaniu oraz w zbrojnym ruchu oporu, organizowanym przez AK, NSZ, BCH i GL/AL.
W czasach Polski Ludowej nastąpił silny rozwój szkolnictwa gminy. Wzrósł stopień organizacyjny szkół podstawowych. W 1944 r. powstało Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Zakrzówku, które w 1945 r. zostało przejęte przez Gminną Radę Narodową, a cztery lata później uległo upaństwowieniu. Kształcenie zawodowe zapewniały młodzieży (stale poszerzające swoją ofertę edukacyjną) iejscowe szkoły zawodowe, poczynając od Szkoły Przysposobienia Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Rolniczej poprzez Zespół Szkół Rolniczych (od 1989 r.) do obecnego Zespołu Szkół Zawodowych. 
Okres PRL zaznaczył się rozwojem sieci dróg, bazy spółdzielczych instytucji gospodarczych (Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Kółek Rolniczych, Spółdzielni Mleczarskiej, Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Ogrodnik”) oraz punktów skupu płodów rolnych (głównie buraków cukrowych). Wzniesiono nowe budynki szkolne (w Bystrzycy, Studziankach, Sulowie i w Zakrzówku), budynki ośrodków zdrowia (w Zakrzówku i Studziankach), Urzędu Gminy, Ochotniczych Straży Pożarnych, oddano do użytku stadion sportowy. 
Rozwojowi uległa też sieć parafialna. W dniu 19 marca 1986 r. ustanowiony został Dekanat Zakrzówek, a wybudowane przez parafian kościoły w Studziankach (1983 r.) i w Sulowie (1990 r.) stały się ośrodkami nowo utworzonych parafii. Na mocy dekretu erekcyjnego z 17 czerwca 1989 r. powstała Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Studziankach, natomiast 17 grudnia 1993 r. abp Bolesław Pylak erygował Parafię pw. św. Rajmunda Nonnata w Sulowie.
W okresie transformacji ustrojowej znacząco poprawiły się warunki życia mieszkańców za sprawą telefonizacji, budowy dróg, chodników, wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Powstały zespoły szkół w Zakrzówku i Sulowie. Nastąpiła dalsza rozbudowa bazy lokalowej szkół w Bystrzycy, Majdanie Grabinie, Rudniku, Sulowie i Zakrzówku.

 czestochowa2

Rys historyczny gminy Zakrzówek

Historię Zakrzówka wielokrotnie opisywał mieszkaniec Zakrzówka, Pan dr Henryk Krawiec. W Wieściach Zakrzowieckich, w zasobach Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku dostępne są następujące publikacje:

 1. Dobra Zakrzówek Księcia Adama Czartoryskiego 
 2. Powstanie styczniowe i jego następstwa na terenie gminy Zakrzówek
 3. Mieszkańcy Rudnika w świetle przekazu Jana Długosza
 4. Wokół początków wsi Rudnik
 5. Młodzi patrioci spod znaku Harcerskiego Krzyża
 6. Społeczność żydowska na terenie gminy Zakrzówek w latach 1918-1939

 

Gmina Zakrzówek jako pierwsza gmina wiejska w Polsce bierze udział w pilotażu wdrażania regulacji europejskich, wynikających z Dyrektywy INSPIRE, ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, oraz Rozporządzenia GMES (Europejskiego Systemu Obserwacji Ziemi).

Aby spełnić wymogi projektu Plan4all, Gmina czyniła przygotowania przez kilka miesięcy. W kwietniu 2011 r. Wójt gminy Grzegorz Lemiecha wystąpił do koordynatora projektu z wnioskiem o uzyskanie statusu Partnera Afiliowanego Plan4all. Okazało się jednak, że droga do spełnienia wymogów Sieci Najlepszych Praktyk w Dziedzinie Interoperacyjności Planowania Przestrzennego w Europie – nie jest łatwa. Wymogi, jakie stawiają: Dyrektywa INSPIRE, Program GMES oraz proces standaryzacyjny dokumentów planistycznych w Europie, zarówno  jeśli chodzi o ich aspekty technologiczne, organizacyjnie, prawne i finansowe, tworzą skomplikowany schemat ich realizacji.

W Polsce, w której wdrażanie Dyrektywy INSPIRE jest opóźnione w stosunku do INSPIRE Road Map o około rok, istnieje szereg trudności i wyzwań natury prawnej i zwyczajowej, które nie występują w innych krajach Unii Europejskiej. Przykładowo, jak informuje raport DG JRC Komisji Europejskiej z 2009 r. - najbardziej zaawansowane Regiony Unii Europejskiej dysponują już darmowymi geoportalami udostępniającymi nieodpłatnie dane katastralne, środowiskowe i planistyczne swoim obywatelom, podczas kiedy w Polsce taki stan ciągle jeszcze nie istnieje. Dodatkowym ograniczeniem, w przypadku Gminy Zakrzówek, były bardzo skromne środki, które Gmina mogła poświęcić na wdrożenie rozwiązania zgodne z prawem UE i RP. Gmina mimo to podjęła wysiłek   uczestnictwa w pracach Konsorcjum PLAN4ALL i Tematycznej Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. Zagospodarowania Przestrzennego (TWG Land Use).

Dokumenty planistyczne gminy były (przed przystąpieniem do projektu) w postaci papierowej. Sporządzone Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy pochodzi z 2000 r, zostało sporządzone w skali 1: 25 000 i jest rysunkiem formatu ok 50 x 70 cm. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy został sporządzony w 2002 roku w skali 1: 10 000, jest na co dzień używany w postaci papierowej, ma format ok 2 x 2 metry.

Obsługa interesantów w Gminie w zakresie planowania i gospodarowania przestrzennego wymagała  do tej pory, by każdy z inwestorów, mieszkańców, wykonawców inwestycji – udał się fizycznie do siedziby Gminy.

Konieczne stało się więc opracowanie Koncepcji Gminnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – która wskazałaby warunki do spełnienia przez Gminę, by taka infrastruktura była zgodna z wymogami obecnego i projektowanego prawa w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Koncepcja taka powstała wlipcu 2011r.

Dzięki uczestnictwu Gminy Zakrzówek - w spotkaniu Projektu PLAN4ALL z przedstawicielami Grupy Roboczej Komisji Europejskiej – w dniach 21-22lipca 2011r. w Wiedniu, zostały nawiązane robocze kontakty, które umożliwiły dalsze działania Gminy.

W sierpniu 2011r. (by móc spełnić wymogi projektu Plan4all) Gmina opisała swoje dokumenty planistyczne zgodnie z wymogami Profilu Metadanych Planistycznych Plan4all, zarówno jeśli chodzi o studium kierunków i uwarunkowań rozwoju Gminy, jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu spełnia już dzisiaj wymogi publikacji metadanych dokumentów planistycznych zgodnie z wymogami Dyrektywy INSPIRE oraz Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, które muszą zostać spełniona przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej – do dnia 3 grudnia 2013 roku.

Na przełomie sierpnia i września 2011r. doszło do wizyty roboczej przedstawicieli Konsorcjum Plan4all i Komisji Europejskiej w Polsce. W dniu 31sierpnia razem z Panią Izoldą Buzar (Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury), goście odwiedzili Gminę Zakrzówek. W następstwie tej wizyty Wójt Gminy wziął udział w Międzynarodowych Warsztatach, które odbyły się w kolejnych dniach września w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie z udziałem ww. zagranicznych gości.

W dniu 21 września metoda budowania Gminnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Zakrzówka zgodnej z INSPIRE, GMES i PLAN4ALL została przedyskutowana podczas Europejskiej Konferencji w Brukseli w Komitecie Regionów, podczas wspólnego warsztatu projektów PLAN4ALL, HABITATS i HLanData (Harmonizacja Pokrycia i Zagospodarowania Przestrzennego w Europie).

Gmina Zakrzówek uzyskała Status Partnera Afiliowanego projektu Plan4all w dniu 
23 września 2011, o czym Wójta Gminy poinformował Pan Tomas Mildorf, Koordynator Projektu Plan4all, w uznaniu dotychczasowych wysiłków gminy, oraz jej bardzo aktywnej i odważnej postawy.

Obecnie ukończono prace nad budową gminnego geoportalu, stworzonego w ramach gminnej infrastruktury informacji przestrzennej, stanowiącej integralną część powiatowej, regionalnej i krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Po analizie głównych czynników technicznych i finansowych, w tym ponad 2000 stron dokumentacji standaryzacyjnej projektu Plan4all Gmina, korzystając z wiedzy  zawartej w Sieci Najlepszych Praktyk Plan4all, zdecydowała się na rozwiązanie oparte o technologię „cloud computing”. Rozwiązanie takie jest zdecydowanie najbardziej oszczędne i zapewnia platformy zgodne ze standardami INSPIRE i GMES (Normy ISO, standardy OGC – Open Geospatial Consortium, standardy metadanych INSPIRE i Plan4all, standardy usług wyszukania, przeglądania, pobierania, przekształcania).

Budowa lokalnych infrastruktur informacji przestrzennej, zgodnych z INSPIRE, GMES i PLAN4ALL, opartych o technologię „cloud computing” jest z reguły o 50 – 70 % tańsza niż inne rozwiązania wymagające zakupu drogiego sprzętu i licencji na stosowne oprogramowanie.

Zamówienie usługi okresowej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy realizowanej w postaci usługi WMS (Web Mapping Service), zgodnej z INSPIRE, GMES i opisanej metadanymi zgodnie z Profilem Metadanych Plan4all wymaga tylko standardowej przeglądarki internetowe i standardowego komputera. W przypadku Zakrzówka zastosowanie automatycznej i półautomatycznej detekcji zmian w październiku 2011 r. wykazało, że w okresie od 2003 r .do 2009 r. w Gminie Zakrzówek wystąpiły 1222 zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, z czego 421 przypadków dotyczyło zmian powstających na skutek wydanych pozwoleń na budowę. Pozostałe zmiany to głównie zmiany środowiskowe.

Aktualnie trwa analizowanie zmian zauważonych na ortofotomapach powstałych w 2003 i 2009 roku oraz weryfikacja danych poprzez sprawdzanie spójności ich źródeł. Gmina wystąpiła o nieodpłatne przekazanie danych granic działek ewidencji gruntów w standardzie SWDE, celem digitalizacji dokumentów planistycznych gminy i ich opublikowania zgodnie z wymogami INSPIRE, GMES i PLAN4ALL.

1-2 grudnia 2011 r. Prace pilotażu INSPIRE, GMES, PLAN4ALL zostały zaprezentowane przez Gminę Zakrzówek podczas międzynarodowych warsztatów, organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Wójt Gminy Zakrzówek został zaproszony do zaprezentowania tych prac przez Pana Piotra Stycznia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pełny raport z tych prac zostanie przekazany Ministerstwu Infrastruktury, Konsorcjum Plan4all oraz Panu Francois Salge, Przewodniczącemu Tematycznej Grupy Roboczej ds. Zagospodarowania Przestrzennego (TWG Land Use) Komisji Europejskiej – (ang. SDI Unit DG JRC Komisji Europejskiej – Koordynatora Wdrażania Dyrektywy INSPRIE w Unii Europejskiej).


Wykonane prace mają na celu wsparcie przygotowania nowych dokumentów planistycznych Gminy (Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy), do których opracowania gmina zamierza przystąpić natychmiast, po zapoznaniu się przez Wójta, urzędników gminy i uzgodnieniu spójności wewnętrznej wielu towarzyszących dokumentów) i zaprezentowaniu w Komisjach i na Sesji Rady Gminy.

Od momentu uruchomienia gminnego geoportalu zgodnego z wymogami obowiązującego prawa Unii Europejskiej, dane zagospodarowania przestrzennego stały się łatwo dostępne dla każdego mieszkańca i potencjalnego inwestora gminy. Dostęp do nich nie wymaga już jeżdżenia do gminy, a jedynie skorzystania za pomocą przeglądarki www, ze strony geoportalu gminnego. Dla urzędników gminy będzie też dostępna zweryfikowana baza danych pozwoleń na budowę zestawionych z wynikami okresowej  analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Dzięki zastosowaniu know-how Konsorcjum PLAN4ALL oraz nowoczesnej zastosowanej formule „cloud computing” – czyli przetwarzania danych w chmurze internetu, geoportal Zakrzówka  posiada funkcjonalność, porównywalną z innymi rozwiązaniami wdrażanymi w województwie lubelskim, z tą tylko różnicą, że jest od nich kilkakrotnie tańszy.

Reasumując można by powiedzieć, że dzięki wyżej opisanym działaniom, pomimo utrudnień związanych ze skromnym budżetem gminy wiejskiej, Gmina Zakrzówek w ciągu zaledwie pół roku staje się modelowym rozwiązaniem dla wdrażania wymogów Dyrektywy INSPIRE w gminach wiejskich. Morał z tego doświadczenia jest taki : „ JAK SIĘ CHCE, TO WIELE MOŻNA ZDZIAŁAĆ, NAWET PRZY BARDZO OGRANICZONYM BUDŻECIE”. (lub po prostu: Dla chcącego nie ma nic trudnego)

Jednostki OSP w Gminie Zakrzówek

 

Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. W celu utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej corocznie organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP w gminie. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne. Na terenie Gminy Zakrzówek działa 9 jednostek OSP, w tym 2 Jednostki Należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) tj. OSP Sulów, OSP Zakrzówek.

 baner zosp
 GZOSP RP w Zakrzówku

 

 

Jednostki OSP:

 


osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Pierwszym


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Drugim


  osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie-Grabina


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Studziankach


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Studziankach-Kolonii


 ksrg 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sulowie


 jh 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku-Wsi


 

 

 HISTORIA OSP

Strona 1 z 5